Privacyverklaring

Lees hier de privacyverklaring van PRIEM - DE BRABANDER BVBA.

PRIEM - DE BRABANDER BVBA

Bossuytlaan 68
8310 Assebroek - Brugge, België
BTW BE0429.932.110
Tel. 0476/48.54.23
dieter@priemdebrabander.be

PRIVACYVERKLARING

PRIEM-DEBRABANDER BVBA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

PRIEM-DEBRABANDER BVBA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

PRIEM - DE BRABANDER BVBA
Bossuytlaan 68
8310 Assebroek - Brugge, België
Tel. 0476/48.54.23
dieter@priemdebrabander.be

Welke gegevens verwerken wij?

Onder 'persoonsgegevens' verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de 'betrokkene) betrekking hebben en

 • die u of uw aanverwanten ons zelf geeft;
 • die wij verkrijgen via openbare bronnen, zoals de Kruispuntenbank der Ondernemingen, het Belgisch staatsblad;
 • die wij verkrijgen tijdens de uitvoering van onze overeenkomst.

Wij verwerken volgende persoonsgegevens:

 • naam, voornaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • btw-nummer of ondernemingsnummer
 • adres van uitvoering
 • historiek van de geleverde diensten en goederen
 • beeldmateriaal van uw woning/gebouw, van de plaats van het uit te voeren werk, evenals de aanpalende gebouwen, interieur van dit onroerend goed
 • plaatsbeschrijving
 • route om doorheen de woning/gebouw te komen
 • beeldmateriaal van de geleverde werken

Waarom verwerken wij je gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • facturatie (boekhouding)
 • uitvoering overeenkomst
 • om in communicatie te kunnen treden wanneer nodig blijkt (voor uitvoering overeenkomst of opmaak facturatie)
 • om de gevraagde dienstverlening te kunnen aanbieden
 • om nieuwsbrieven te kunnen sturen omtrent onze huidige of nieuwe dienstverlening en/of producten
 • om u op de hoogte te kunnen brengen van onze diensten en advisering
 • publiciteit te maken voor onze producten, dienstverlening en geleverde werken op onze website of sociale media (facebook), waarbij we enkel het resultaat publiceren

Verstrekking aan derden

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • dit vereist is voor onze dienstverlening (wij maken hierbij de nodige afspraken met de partijen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen);
 • er een wettelijke verplichting op ons rust;
 • wij daarvoor de toestemming van jou verkrijgen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Bovenaan deze Privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.